Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Møtet avholdes onsdag 28. august klokken 18:00 på Ulf-huset.

Annonse:

Styret i Sandnes Ulf har i en periode arbeidet med å tilrettelegge grunnlaget for en omorganisering av klubben. Dette går i det vesentlige ut på at elitevirksomheten i klubben skilles ut som et nytt selvstendig idrettslag, og at nåværende Sandnes Ulf blir et allianseidrettslag som kun organiserer breddefotball. Styrets forslag til omorganiseringen må ses i lys av klubbens vedtak på årsmøtet i 2016 og at det ble vedtatt på NFFs forbundsting at det ikke skal åpnes for en ny selskapsmodell innen fotballen.

De lag som foreslås å bli overført til det nye elitelaget er A-laget, SU2, G19, G16 Elite og Team Sandnes. De øvrige fotballagene forblir i Sandnes Ulf.

Hovedintensjonen med forslaget er å verne Sandnes Ulfs breddeaktiviteter mot den mer økonomisk risikofylte elitevirksomheten som særlig A-laget representerer. Modellen vil innebære en fornuftig risikospredning mellom de to fotballklubbene (Sandnes Ulf og Sandnes Ulf Elite). I tillegg vil det også bli tryggere for elitevirksomheten å gå ut i markedet for å få tilført ytterligere risikokapital, all den tid breddevirksomheten ikke vil bli berørt av dette. Dette vil igjen stimulere til kreativitet og nytenkning innen både topp- og breddefotballen, noe som er nødvendig for å oppnå klubbens mål og visjoner.

Styret i Sandnes Ulf er av den oppfatning at modellen vil effektivisere og rasjonalisere driften av fotballvirksomheten gjennom en klarere definering av lagenes rolle- og ansvarsfordeling. Idrettens dynamiske utvikling, særlig innen toppidretten, har medført at klubben er avhengig av en optimal organisering for å nå de krav som stilles.

Det vises til vedlagte notat for en nærmere gjennomgang av den organisasjonsmodellen styret foreslår. I notatet har styret til orientering benyttet Sandnes Ulf Elite (SUE) som arbeidsnavn for den nye eliteklubben som eventuelt skal stiftes. Styret har således også benyttet denne betegnelsen i herværende innkalling.  

Sandnes Ulf har søkt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) om forhåndsgodkjenning av omorganiseringen, og NIF har, etter å ha innhentet uttalelse fra NFF, godkjent en eventuell omorganisering i tråd med styrets forslag.

Styret gjør videre oppmerksom på at en eventuell omorganisering blant annet medfører følgende:

1. Sandnes Ulf overfører ugjenkallelig sine plasser til OBOS-ligaen A-lag herrer, 4. divisjon for menn, og G19 for G16 Elite og Team Sandnes til Sandnes Ulf Elite, herunder slik at Sandnes Ulf Elite vil få det totale administrative og økonomiske ansvaret for disse lagene.

2. Sandnes Ulf må foreta enkelte justeringer i klubbens lov i henhold til NIFs lovnorm for allianseidrettslag.

3. Det inngås en «allianseavtale» mellom Sandnes Ulf og Sandnes Ulf Elite som blant annet skal regulere følgende forhold:

 • Partenes forhold til bruk og fordeling av anlegg og andre klubbfasiliteter
 • Partenes forhold til markedsavtaler og andre avtaler eksternt og internt i alliansen
 • Partenes forhold til eksisterende økonomiske forpliktelser
 • Forholdet til spilleroverganger mellom klubbene

 

4. Omstruktureringen effektueres 1. januar 2020.

5. Sandnes Ulf Elite stiftes umiddelbart etter at omorganiseringen eventuelt er vedtatt slik at denne klubben kan søke NFF om overtakelse av de aktuelle lagene fra 1. januar 2020. Slik søknad må sendes NFF senest innen 1. oktober 2019, jf. NFFs lov § 8-1 (4).


DAGSORDEN:

 • Godkjenning av de stemmeberettigede
 • Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 • Valg av dirigent(er), referent(er) samt to medlemmer til å undertegne protokollen
 • Behandle forslag til omorganisering i henhold til Sandnes Ulf v/styrets forslag, herunder behandle forslaget til nye vedtekter samt behandle spørsmålet om å gi fullmakt til Sandnes Ulf v/styret til å sluttføre og signere forslaget til allianseavtale mv.
 • Valg

Under forutsetning av at forslaget vedtas, skal det avholdes stiftelsesmøte for Sandnes Ulf Elite. Herværende innkalling vil også være en innkalling til stiftelsesmøte i Sandnes Ulf Elite.

DAGSORDEN PÅ DETTE MØTET ER:

 • Godkjenning av de stemmeberettigede
 • Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 • Valg av dirigent(er), referent(er) samt to medlemmer til å undertegne protokollen
 • Godkjenning av vedtekter
 • Behandling av saker knyttet til overtakelsen av fotballagene: A-laget, SU2, G19 , G16 Elite og Team Sandnes         
 • Vedtakelse av fullmakt til styret for å sluttføre og signere forslaget til allianseavtale
 • Fastsette medlemskontingent
 • Vedta budsjett
 • Fastsette organisasjonsplan
 • Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder.
  b) 1 styremedlem og 1 varamedlem.
  c) Eventuelle øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan.
  d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
  e) Kontrollkomité på minst 2 medlemmer.
  f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
  g) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontigent og som har vært medlem i klubben i minst én måned har stemmerett

Innkallingen med detaljert saksunderlag er tilgjengelig på klubbhuset.

Vi ønsker alle vel møtt.

Terje Hopen, styreleder

VEDLEGG:

Presentasjon ekstraordinært årsmøte.

Lov SU.

Vedtak.

Annonse fra Obos-ligaen: